Tượng cô tượng cậu 19

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng