Tượng cô tượng cậu 20

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng