Tượng cô tượng cậu 21

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng