Tượng cô tượng cậu 22

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng