Tượng cô tượng cậu 23

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng