Tượng cô tượng cậu 24

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng