Tượng cô tượng cậu 25

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng