Tượng cô tượng cậu 26

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng