Tượng cô tượng cậu 27

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng