Tượng đại thế chí bồ tát 01

Tượng đại thế chí bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng