Tượng đạt ma sư tổ 01

Tượng đạt ma sư tổ gỗ mít sơn son thếp vàng