Tượng đạt ma sư tổ 02

Tượng đạt ma sư tổ gỗ mít sơn son thếp vàng