Tượng địa tạng vương bồ tát 02

Tượng địa tạng vương bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng