Tượng địa tạng vương bồ tát 06

Tượng địa tạng vương bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng