Tượng địa tạng vương bồ tát 07

Tượng địa tạng vương bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng