Tượng địa tạng vương bồ tát 12

Tượng địa tạng vương bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng