Tượng địa tạng vương bồ tát 13

Tượng địa tạng vương bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng