Tượng đức chúa ông 01

Tượng đức chúa ông gỗ mít sơn son thếp vàng