Tượng đức chúa ông 02

Tượng đức chúa ông gỗ mít sơn son thếp vàng