Tượng đức chúa ông 03

Tượng đức chúa ông gỗ mít sơn son thếp vàng