Tượng đức thánh hiền 01

Tượng đức thánh hiền gỗ mít sơn son thếp vàng