Tượng đức thánh hiền 02

Tượng đức thánh hiền gỗ mít sơn son thếp vàng