Tượng đức thánh hiền 03

Tượng đức thánh hiền gỗ mít sơn son thếp vàng