Tượng đức thánh hiền 04

Tượng đức thánh hiền gỗ mít sơn son thếp vàng