Tượng đức thánh hiền 05

Tượng đức thánh hiền gỗ mít sơn son thếp vàng