Tượng đức thánh hiền 06

Tượng đức thánh hiền gỗ mít sơn son thếp vàng