Tượng đức thánh hiền 07

Tượng đức thánh hiền gỗ mít sơn son thếp vàng