Tượng đức thánh hiền 08

Tượng đức thánh hiền gỗ mít sơn son thếp vàng