Tượng hộ pháp 04

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện bằng gỗ mít sơn son thếp vàng