Tượng hộ pháp 05

Tượng hộ pháp – tượng thần trừng ác bằng gỗ mít sơn son thếp vàng