Tượng hộ pháp 06

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện bằng gỗ mít sơn son thếp vàng