Tượng hộ pháp 07

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện bằng gỗ mít sơn son thếp vàng