Tượng hộ pháp 10

Tượng hộ pháp – tượng thần trừng ác bằng đất sơn bó sơn son thếp vàng