Tượng hộ pháp 11

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện đắp đất bó sơn sơn son thếp vàng