Tượng hộ pháp 13

Tượng hộ pháp – tượng khuyến thiện ác bằng đất sơn bó sơn son thếp vàng