Tượng hộ pháp 14

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện bằng đất bó sơn