Tượng hộ pháp 15

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện bằng gỗ mít sơn son thếp vàng