Tượng hộ pháp 17

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện bằng đất bó sơn