Tượng hộ pháp 23

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện bằng đất – bó sơn son thếp vàng