Tượng hộ pháp 25

Tượng hộ pháp – tượng thần trừng ác bằng gỗ mít sơn son thếp vàng