Tượng hộ pháp 26

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện bằng gỗ mít sơn son thếp vàng