Tượng hộ pháp 27

Tượng hộ pháp – tượng thần trừng ác bằng đất – bó sơn son thếp vàng