Tượng hộ pháp 29

Tượng hộ pháp – tượng thần trừng ác bằng gỗ mít- sơn son thếp vàng