Tượng hộ pháp 30

Tượng hộ pháp – tượng thần khuyến thiện bằng gỗ mít – sơn son thếp vàng