Tượng mẫu thoải 01

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng