Tượng mẫu thoải 02

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng