Tượng mẫu thoải 03

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng