Tượng mẫu thoải 04

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng