Tượng mẫu thoải 05

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng