Tượng mẫu thoải 06

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng